Návrh smlouvy o zápůjčce

Návrh nájemní smlouvy na motocykl

(smlouva v tomto znění bude podepisována v okamžiku převzetí motocyklu)

Pronajímatelem: Jiří Zábranský
Sídliště 1. máje 1140
386 01 Strakonice
Tel: +420603509863
(dále jen pronajímatel)
a nájemcem, který je zároveň řidičem:

jméno a příjmení: ……..………………………………………………………
bytem: … ………………………………………………………………………
číslo OP: …..…….…………………………………………………………….
číslo ŘP: .……………………………………………………………………..
r.č.: …………………………………………………………………………….
tel: ………………………………………………………………………………

(dále jen nájemce)

Článek 1.

1.1 Předmět nájmu:

Motocykl………………………………………………………….SPZ………………………….
VIN……………………………………………………………………………………………………
(dále jen předmět nájmu)

1.2 Nájemce je oprávněn užívat motocykl za účelem jeho provozu na pozemních komunikacích při dodržování pravidel silničního provozu. Ve smluvený den a hodinu skončení nájmu je nájemce povinen motocykl vrátit pronajímateli v jeho provozovně nebo na místě předem určeném při podpisu nájemní smlouvy.

1.3 Pronajatý motocykl smí řídit pouze řidič uvedený v nájemní smlouvě. Jeho řidičské oprávnění a dovednosti jsou způsobilé k bezproblémovému ovládání pronajatého stroje.

1.4 Nájemní smlouva nabývá platnosti od: datum……………………………..čas……………………………………….

1.5 Platnost nájemní smlouvy končí: datum……………………………..čas……………………………………….

1.6 Nájemce je povinen vrátit pronajímateli motocykl v jeho provozovně v den skončení nájmu, nejpozději v datum a čas uvedený v bodě 1.5 této smlouvy. Nájemce vrátí pronajímateli motocykl s plnou palivovou nádrží. V případě prodlení nájemce s vrácením motocyklu je nájemce povinen zaplatit pronajímateli smluvní pokutu dle ceníku za každý započatý den prodlení. Nájemní smlouva je uzavřena mezi pronajímatelem a nájemcem a je platná po celou dobu nájmu.

Článek 2.

2.1 Smluvní strany se dohodli na výši najmu……………………………………Kč. Slovy……………………………………………………………………………………………….

2.2 Pronajímateli byla zaplacena vratná kauce k předmětu nájmu ve výši……… Kč. Při vrácení předmětu nájmu v řádném stavu bude kauce vrácena zpět nájemci. V případě, že nebude kauce uhrazena v hotovosti bude vypsána směnka na částku ……… Kč na případné kompletní krytí nákladů za opravu či zničení předmětu.

2.3 V případě přepravy pronajímaného motocyklu na místo určené nájemcem:
Přeprava předmětu nájmu na adresu………………………………………………………………………………… datum a čas…………………………………………………………………………….
Vyzvednutí předmětu nájmu na adrese………………………………………………………………………………… datum a čas……………………………………………………………………………..

Článek 3.

3.1 Nájemce prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že mu byla pronajímatelem předvedena způsobilost motocyklu k provozu a jeho užívání vymezenému v bodu 1.2 této smlouvy, a že si motocykl od pronajímatele k užívání převzal.

3.2 Nájemce současně prohlašuje, že byl pronajímatelem seznámen s návodem k obsluze, jeho charakteristikou a technickými parametry.

3.3 Nájemce dále prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že společně s předmětem nájmu mu byly předány potřebné doklady spojené s jeho užíváním: malý technický průkaz, zelená karta, jeden klíč k motocyklu. Motocykl nájemce převzal s plnou palivovou nádrží a ………………………………………………………………………………..

3.4 Nájemce bere na vědomí a souhlasí s tím, že předmět nájmu je pojištěn pro případ havárie či odcizení, motocyklu a že se zavazuje uhradit veškeré náklady ( spoluúčast ), vyčíslené pojišťovnou a vlastníkem motocyklu.

3.5 Pronajímatel neodpovídá za škodu způsobenou na životě, zdraví či majetku nájemce, jeho spolujezdce či další osoby způsobenou v souvislosti s užíváním předmětu nájmu.

3.6 Pronajímatel si vyhrazuje právo od smlouvy odstoupit, v případě porušení podmínek ze strany nájemce, bez nároku na vrácení nájemného.

3.7 Nájemce bere na vědomí a souhlasí s tím, že předmět nájmu má tyto vady a nedostatky, které však nebrání jeho způsobilosti k provozu a ujednanému způsobu užívání:

Popis vad: ……………………………………………………………………………………………

Článek 4.

4.1 Nájemce je povinen udržovat předmět nájmu ve stavu, v jakém jej převzal, s přihlédnutím k jeho obvyklému opotřebení. Při neadekvátním stupni znečištění jako je bahno, písek apod. je nájemce povinen uvést motocykl do čistého stavu nebo uhradit poplatek za čištění motocyklu 500 Kč.

4.2 Poškození nebo krádež motocyklu je nájemce povinen neprodleně oznámit pronajímateli na telefonním čísle +420603509863 a dále při vyřízení této věci postupovat podle pokynů pronajímatele. V případě hlášení a následného šetření pojistné události je nájemce povinen poskytnout pronajímateli a příslušné pojišťovně potřebnou součinnost. Poškození motocyklu je hrazeno z kauce v závislosti na míře poškození. Cena poškození se stanovuje dle skutečného poškození motocyklu.

4.3 Nájemce odpovídá za škodu způsobenou na předmětu nájmu jeho užíváním v rozporu s touto smlouvou a se způsobem užívání vymezeným v bodu 1.2 této smlouvy, zejména pak nesprávným užíváním předmětu nájmu v rozporu s návodem k jeho obsluze a pokyny pronajímatele, úmyslným nadměrným opotřebováváním předmětu nájmu (např. gumováním pneumatik atp.), zaviněnou dopravní nehodou, nedostatečným zabezpečením předmětu nájmu proti krádeži či poškození.

4.4 V případě totálního, tj. nenapravitelného poškození předmětu nájmu, se nájemce zavazuje do 7 dnů od vyčíslení spoluúčasti či nehrazených úkonech pojišťovnou uhradit vyčíslenou sumu pronajímateli.

4.5 Stane-li se předmět nájmu v průběhu trvání nájmu jakýmkoli způsobem nezpůsobilý k provozu, je nájemce povinen neprodleně kontaktovat pronajímatele na tel.: +420603509863.

4.6 V případě, že se motocykl stane nepojízdným v průběhu nájmu vinou nájemce, nevzniká nájemci nárok na náhradu nájemného za nevyčerpané období.

4.7 Nájemce odpovídá za případné přestupky a správní delikty, které budou adresovány pronajímateli a spáchány v době pronájmu.

4.8 Nájemci je zakázáno půjčit či přenechat motocykl jakékoli jiné osobě. Porušení tohoto bodu bude pokutováno částkou 10000 Kč.

4.9 Účastníci této smlouvy, dle svého prohlášení jsou zcela svéprávní, po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě jejich svobodné vůle, nestalo se tak v tísni ani za podmínek pro některou ze smluvních stran nápadně nevýhodných a na důkaz správnosti jejího obsahu připojují níže své podpisy.

V ………………………………… dne ………………………v………. …………. hodin.
………………………………….. ………………………………………
Pronajímatel Nájemce