Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“), které vydal jako podnikající fyzická osoba pan Jiří Zábranský, Sídliště 1. máje 1140, 386 01 Strakonice, IČO: 65981511 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (spotřebitelem) nebo fyzickou či právnickou osobou v rámci její podnikatelské činnosti (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.zahymoto.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné oboustranně sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.3. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.4. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. Uživatelský účet

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny povinné údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. V případě, že Kupující zapomene své heslo, může získat krátkodobý přístup ke svému uživatelskému účtu prostřednictvím registrované e-mailové adresy, na kterou obdrží ověřovací kód s omezenou platností. Poté je Kupující povinen nastavit nové heslo.

2.4. Kupující není oprávněn sdělovat přístupové údaje, zejména heslo třetím osobám. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující poruší kteroukoliv ze svých povinností vyplývajících z uzavřené kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

2.7 Prodávající nezodpovídá za technickou funkčnost uživatelského účtu a za řádné doručení objednávky provedené přes webové rozhraní.

3. Uzavření kupní smlouvy

3.1. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, v případě, kdy se zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo není dlouhodobě skladem. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření kupní smlouvy nedojde. Kupující si vyhrazuje právo opravit či zrušit podmínky uveřejněné na webové prezentace z důvodu zjevných chyb a odmítnout na základě chybných údajů uzavřít kupní smlouvu.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu.

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. Zboží může kupující obdržet v jiném státě pouze v případě, je-li tato možnost a její cena výslovně sjednána s prodávajícím. V takovém případě má prodávající výhradu upravit možnosti úhrady a dodací podmínky či v případě neúměrně vysokých nákladů uzavření takové kupní smlouvy odmítnout.

3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

3.4.2. informace o kupujícím (jméno, příjmení / název, IČO)

3.4.3. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

3.4.4. informace o nákladech spojených s dodáním zboží

(dále společně jen jako „objednávka“).

3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

3.6. Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.

3.7. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.8. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.9. Návrh kupní smlouvy ve formě objednávky má platnost patnáct dnů.

3.10. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká okamžikem doručení potvrzení přijetí objednávky (akceptací) ze strany prodávajícího kupujícímu.

3.11. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího.

3.12. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty.

3.13. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4. Práva a povinnosti kupujícího, který je spotřebitel

4.1. Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti, mimo rámec činnosti svého zaměstnavatele nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

4.2. Kontaktní údaje, na které se může spotřebitel obracet, jsou uvedeny na této stránce.

4.3. Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce, je uložena v elektronické podobě u prodávajícího a není veřejně přístupná. Spolu se závazným potvrzením objednávky je nutno, aby si spotřebitel přečetl tyto podmínky a zatržením příslušného políčka prohlásil pravdivě, že tak učinil,

4.4. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán kodexem chování.

4.5. Prodávající odpovídá spotřebiteli za to, že zboží odpovídá kupní smlouvě. V případě, že nikoliv, může se spotřebitel dožadovat nápravy, přiměřené slevy nebo odstoupit od smlouvy. Prodávající není povinen požadavku vyhovět, pokud o vadě kupující věděl nebo ji neoznámil bez zbytečného odkladu. V případě řešení vadného plnění je kupující povinen poskytnout potřebnou součinnost. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dní.

4.6. Spotřebitel nemůže odstoupit od kupní smlouvy:

4.6.1. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu;

4.6.2. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;

4.6.3. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

4.7. Nejedná-li se o případ uvedený v předchozím článku, má kupující, který je spotřebitelem v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží bez uvedení důvodu, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží.

4.8. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat na adresu provozovny nebo sídla prodávajícího. Pro doručování odstoupení od smlouvy platí ustanovení čl. 12 těchto obchodních podmínek. Podnikatel potvrdí spotřebiteli bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí.

4.9. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 4.7. obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

4.10. Kupující je povinen si zboží ihned při převzetí zkontrolovat. Nemá-li zboží vlastnosti dle článku 8.2.1. obchodních podmínek, může kupující požadovat odstranění vady, dodání nového zboží, nebo jeho části bez vad, pokud toto není v možnostech prodávajícího, může kupující požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od kupní smlouvy.

4.11. Prodávající nesplní požadavek kupujícího dle předchozího článku, jestliže kupující o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil. Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u dodaného zboží v době dvacetičtyř měsíců od převzetí, kromě zuživatelného zboží do data použitelnosti uvedené na obale (doba trvanlivosti). Uplatní-li kupující právo z vadného plnění nebo ze záruky, prodávající potvrdí, kdy bylo právo uplatněno i případné provedení opravy a dobu jejího trvání.

4.12. Kupující, v případě, že uplatní některé ze svých oprávněných práv a vrátí zboží, zašle jej v originálním obalu, je-li to možné.

4.13. Prodávající tímto informuje spotřebitele o existenci subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, tel.: 296 366 360, webová adresa http://www.coi.cz.Kupující, který je spotřebitelem, je oprávněn tímto způsobem navrhnout mimosoudní řešení sporu prodávajícímu. Pokud prodávající nebude s návrhem souhlasit, může kupující svá práva uplatnit u věcně a místně příslušného soudu.

4.14. Má-li kupující za to, že došlo k porušení zákonných práv spotřebitele ze strany prodávajícího, má právo se obrátit se svou stížností na Českou obchodní inspekci, případně na věcně příslušný živnostenský úřad.

5. Cena zboží a platební podmínky

5.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

  • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího

5.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

5.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 5.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

5.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.

5.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

5.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.8), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

5.7. Prodávající je oprávněn poskytnout kupujícímu individuální cenové podmínky odlišné od těchto obchodních podmínek, vždy však v souladu se zákonem. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

5.8. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

5.9. Oznámení o elektronické evidenci tržeb: Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

6. Odstoupení od kupní smlouvy

6.1. Kupní smlouvu je možno ukončit pouze z důvodů v kupní smlouvě (včetně těchto obchodních podmínek) uvedených. Prodávající a kupující mohou kupní smlouvu ukončit na základě vzájemné písemné dohody. Kupující, který není spotřebitelem je oprávněn odstoupit od smlouvy pouze ze zákonných důvodů, zejména z důvodu dle § 1977 Občanského zákoníku, resp. § 2106 Občanského zákoníku. Kupující se v takovém případě zavazuje do sedmi (7) dní vrátit zboží. Náklady na vrácení zboží nese kupující.

6.2. V případě odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího nebo kupujícího, který je spotřebitelem dle těchto obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

6.3. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

6.4 Do doby převzetí zboží kupujícím nebo kupujícím, který je spotřebitelem, je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím nebo na účet, ze kterého cenu prodávající přijal.

6.5. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

9. Další práva a povinnosti smluvních stran

9.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

9.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

9.3. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

10. Ochrana osobních údajů

10.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

10.2. Kupující poskytuje prodávajícímu pouze nezbytně potřebné údaje k provedení objednávky a to: jméno a příjmení / název společnosti, adresa bydliště / sídlo, volitelně identifikační číslo a daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

10.3. Osobní údaje kupujícího jsou zpracovávány výhradně pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a v případě volby kupujícího také pro účely vedení uživatelského účtu. Kupující bere na vědomí, že osobní údaje v podobě jména, příjmení, e-mailu, sms, jsou také zpracovávány za účelem zasílání obchodních sdělení týkajících zboží, které prodávající nabízí na shora uvedených webových stránkách prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to po dobu neurčitou, resp. do odmítnutí. Kupující je oprávněn kdykoliv zasílání obchodních sdělení odmítnout.

10.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

10.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele v podobě osoby zajišťující obchodní sdělení nebo jiné marketingové sdělení a akce. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

10.6. Kupující má práva dle §§ 11, 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Kupující je oprávněn žádat o informaci o zpracování osobních údajů, o opravu nebo doplnění osobních údajů a v případě, že má kupující za to, že nejsou dodržena jeho práva, je oprávněn požadovat po prodávajícím provedení nápravy.

10.7. Kupující se může obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, který je dozorovým orgánem.

10.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 10.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

10.8.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

10.8.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

10.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

11. Ukládání cookies

11.1. Webové stránky prodávajícího nepoužívají soubory cookies pro reklamní účely.

11.2. Soubory cookies jsou malé datové soubory ukládané na pevný disk vašeho počítače. Soubory cookies, které jsou užity, neukládají žádné osobní údaje, ani jinak neshromažďují informace umožňující identifikaci konkrétní osoby. Pokud si nepřejete soubory cookies přijímat, můžete v nastaveních vašeho internetového prohlížeče všechny soubory cookies z pevného disku vašeho počítače vymazat, zablokovat jejich příjem a můžete také nastavit, abyste byli před uložením každého jednotlivého souboru na tuto skutečnost upozorněni.

12. Doručování

12.1. Oznámení týkající se vztahů prodávajícího a kupujícího, týkající odstoupení od kupní smlouvy, musí být doručena poštou formou doporučeného dopisu, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručené a účinné okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty, s výjimkou oznámení o odstoupení od smlouvy učiněného kupujícím, kdy je odstoupení účinné, pokud je oznámení kupujícím ve lhůtě pro odstoupení odesláno.

12.2. Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.

12.3. Smluvní strany, vyjma situací upravených v článku 12.1. obchodních podmínek, mohou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu kupujícího či uvedenou kupujícím v objednávce, resp. na adresu prodávajícího.

13. Závěrečná ustanovení

13.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

13.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou (elektronickou) formu. Prodávající si vyhrazuje v odůvodněných případech oprávnění požadovat uzavření kupní smlouvy či její změnu výhradně v listinné podobě s podpisy obou stran na téže listině.

Ve Strakonicích dne 12. 6. 2020